Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

06.04.2009


KONKURS FOTOGRAFICZNY
 
„STĄD POCHODZĘ O TYM MÓWIĘ...”1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Konkurs przeznaczony jest dla młodych fotoamatorów  z Podkarpacia w dwóch kategoriach             wiekowych: do 15 lat i do 25 lat.
2.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub                   prawnych opiekunów.
3.    Główną ideą przyświecającą konkursowi jest umożliwienie dzielenia się z innymi pasją               fotografowania oraz dostarczenia inspiracji i motywacji do dalszego rozwoju własnych                        umiejętności. Równorzędnym cel em jest promocja Podkarpacia we współczesnej Europie w        przekazie fotograficznym.
4.    Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka zdjęć    przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom                stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji            koloru, itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z                            wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane. Tematem                fotografii powinny być różnorodne  obrazy promujące  Podkarpacie we współczesnym świecie.
5.    Uczestnikom zostawiamy całkowitą swobodę realizacji w różnych kategoriach tematycznych.
6.    Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub cykl realizujący temat:           maksymalnie 3 fotografie z karteczką  opisu na odwrocie (tytuł fotografii, imię i nazwisko, wiek        autora, data wykonania zdjęcia, miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii, adres i                kontakt – tel. lub mail).
7.    Wielkość fotografii: minimalna 18 x 24 cm, maksymalna 30 x 45 cm
8.    Prac konkursowych nie należy oprawiać bądź podklejać.
9.    Prace  należy dostarczyć osobiście lub odpowiednio zabezpieczone przesłać na adres                 organizatora
10. Zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania lub dostarczenia przechodzą na własność         organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego                wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i            w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających        się do rozpowszechniania w ramach działalności organizatora
11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym                   pisemnego oświadczenia, że nadesłane prace są jego autorstwa i nie naruszają praw osób            trzecich.
12. Fotografie należy przysłać lub dostarczyć osobiście do 15.05.2009 r.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2009 r.
14. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i                          niezaskarżalne.
15. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i terminie otwarcia wystawy.
16. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe: w dwóch w/w kategoriach po 1 nagrodzie głównej   oraz nagrody  wyróżnienia.

Formularz zgłoszeniowy

…………………………………………………
Imię i nazwisko autora fotografii


…………………………………………………
W przypadku osób niepełnoletnich
imię i nazwisko prawnego opiekuna


………………………………………………….
Adres

………………………………………………….OŚWIADCZENIE

I.
Oświadczam, że nadesłane na konkurs prace są mojego autorstwa i tylko mnie przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Wszystkie osoby przedstawione na moich fotografiach wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, na jego nieodpłatne opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie fotografii oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, publikacjach, użycie na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego z zachowaniem autorskich praw osobistych.


Miejscowość i data:                    Podpis składającego oświadczenie lub jego opiekuna prawnego:


…………………………                .……………………………………………………………………


II.
Wykaz zdjęć:

(według następującego schematu)

1. tytuł fotografii        ……………….
2. imię i nazwisko, wiek autora    .…….
3. data wykonania    ………………
4. miejsce wykonania    ………………
5. opis fotografii (możliwie krótki) …...
© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy