Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

23.08.2013

 

REGULAMIN

 

V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

p.t. „Stąd pochodzę, o tym mówię...”

 

pod patronatem

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców w Warszawie

Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi

 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

2.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z całej Polski.

 

TEMAT:

Tematem są różnorodne obrazy promujące najwyższe wartości przyrodnicze i kulturowe różnych regionów naszego kraju, będące szeroko rozumianą „małą ojczyzną” uczestników konkursu. W szczególności oczekujemy na ciekawe fotografie ilustrujące zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów stanowiących pogranicze kultur oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków. Nie odcinamy się od współczesności. Interpretację tematu pozostawiamy wrażliwości i pomysłowości autorów, którzy inspiracji do fotografii mogą szukać wokół siebie, w życiu codziennym. Liczy się oryginalność obrazu i nieszablonowość spojrzenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.       Konkurs otwarty jest dla fotoamatorów: I kategoria do 19 lat i II kategoria powyżej 19 lat.

2.       Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka prac przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane.

3.       Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub 1 cykl realizujący temat: maksymalnie 5 fotografii.

4.       Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

5.       Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

7.       Wielkość prac: minimalna 18 x 24 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.

8.       Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii.

9.       Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć na płycie CD lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm, rozdzielczość 300 DPI, kompresja JPG lub TIFF.

10.   Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż: wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na publikację ich podobizny, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.przeworsk.pl w zakładce Edukacja/Konkursy.

11.   Prace należy zabezpieczyć w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.

12.   Za udział w konkursie należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 49 9106 0008 2001 0013 8237 0001 z dopiskiem „konkurs fotograficzny” i nazwiskiem uczestnika konkursu.

 

 

 

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: w obydwu kategoriach wiekowych po 1 nagrodzie głównej, dyplomy i nagrody-wyróżnienia oraz medale: Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1.       Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

  1. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac niespełniających warunków regulaminu.

3.       Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zwrócone autorom do 30 sierpnia 2014 r.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, w wystawach, w prasie, telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o charakterze informacyjnym i promującym imprezę.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.

  1. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych w punktach 4 i 5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.
  2. Wykorzystanie fotografii do celów marketingowych przez sponsorów i patronów konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem danej pracy.
  3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

TERMINY:

  1. Fotografie należy złożyć/przesłać do 30 września 2013 roku na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do  4 października 2013 roku.
  3. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w m-cu listopadzie 2013 roku w Muzeum w Przeworsku. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy zostaną podane na stronie     internetowej www.muzeum.przeworsk.pl.

      Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób określony w karcie zgłoszenia.

 

UWAGI:

  1. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog i dyplom uczestnictwa.
  2. Szczegółowych informacji udziela kurator wystawy Halina Superson tel.: 016 648 71 45;

e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy