Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

29.02.2012

Po raz 10. zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA. Tak jak w poprzednich latach, konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państowoej Straży Pożarnej, Podkarpackiego  Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Przeworskiego.

                                                                       Regulamin
                     X jubileuszowej edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

                                    „Współcześni Rycerze Św. Floriana”

                                      pod patronatem:
                                                  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
                Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
                                                             Starosty Powiatu Przeworskiego

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
 2. Cele konkursu
  Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
 3. Warunki uczestnictwa
  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
  Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :
          Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach?
          Ratowanie ludzi walczących z żywiołem ognia 
  Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).
  Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
            I grupa    - ( 5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym
            II grupa   -  klasy 1-3 szkoły podstawowej
            III grupa  - klasy 4-6 szkoły podstawowej
  Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
 4. Terminy
  Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 31.03.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu
  Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
  Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl
  Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych.
  Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.
  Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
  Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 06.05.2012 r. ( niedziela) o godz. 1500 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku.
 6. Zastrzeżenia
  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
  Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.
  Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
  Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych informacji  udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45


Zapraszamy do udziału w konkursie!

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy