Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

08.02.2010
Zapraszamy młodych miłośników fotografii, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat,  do udziału w drugiej edycji konkursu "Stąd pochodzę, o tym mówię..." W tym roku Organizatorzy poszerzyli jego zasięg na Polskę południową i południowo-wschodnią, województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patronat medialny:
Telewizja Rzeszów
Radio Rzeszów
Gazeta codzienna "Nowiny"

Kuratorami konkursu są: Halina Superson i Włodzimierz Gązwa
więcej informacji pod nr tel. 16 648 71 45
REGULAMIN

II edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
p.t. „Stąd pochodzę, o tym mówię...”

Patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego


1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
2.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z południowo–wschodniej i wschodniej Polski (województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie).

TEMAT:
Tematem są różnorodne obrazy promujące najwyższe wartości wymienionych wyżej regionów, zachęcające do turystycznych penetracji i dociekań pasjonatów-fotoamatorów. W szczególności oczekujemy na ciekawe fotografie ilustrujące zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów wschodnich naszego kraju oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków. Nie odcinamy się od współczesności. Doceniamy dzisiejsze pokolenia i kulturę, którą tworzą. Jesteśmy z niej dumni i pokazujemy ją innym. Interpretację tematu pozostawiamy wrażliwości i pomysłowości autorów, którzy inspiracji do fotografii mogą szukać wokół siebie, w życiu codziennym. Liczy się oryginalność ujęcia i nieszablonowość spojrzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Konkurs otwarty jest dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: do 18 lat i od 18 do 25 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
2.    Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka prac przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane.
3.    Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub 1 cykl realizujący temat: maksymalnie 5 fotografii.
4.    Wielkość prac: minimalna 18 x 24 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.
5.    Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii.
6.    Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć na płycie CD lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm, rozdzielczość 300 DPI, kompresja JPG lub TIFF.
7.    Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż: wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikację, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.przeworsk.pl/edukacja/konkursy.
8.    Prace należy zabezpieczyć w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.
9.    Za udział w konkursie należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30 zł na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałcowo-Parkowy, Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 49 9106 0008 2001 0013 8237 0001 z dopiskiem „konkurs fotograficzny” i nazwiskiem biorącego udział w konkursie.

NAGRODY:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: w obydwu kategoriach wiekowych po 1 nagrodzie głównej, dyplomy i  nagrody-wyróżnienia oraz medale i wyróżnienia Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Rzeszowie.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1.    Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
2.    Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.
3.    Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zwrócone autorom do 31 grudnia 2010 r.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w wystawach, w prasie, telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o charakterze informacyjnym i promującym imprezę.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
6.    Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych w punktach 4 i 5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.
7.    Wykorzystanie fotografii do celów marketingowych przez sponsorów i patronów konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem danej pracy.
8.    Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

TERMINY:
1.    Fotografie należy przesłać do 10 maja 2010 roku na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego.
2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 maja 2010 roku.
3.    Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w I połowie czerwca 2010 roku w Muzeum w Przeworsku. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy zostaną podane na stronie internetowej www.muzeum.przeworsk.pl. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób określony w karcie zgłoszenia.

UWAGI:
1.    Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog i dyplom uczestnictwa.
2.    Szczegółowych informacji udziela kurator wystawy Halina Supron tel.: 016 648 71 45; e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl
© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy